Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 1 oktober 2020

Inhoudsopgave

 • Artikel 1
  Definities
 • Artikel 2
  Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3
  Toepasselijkheid
 • Artikel 4
  Het aanbod
 • Artikel 5
  De overeenkomst
 • Artikel 6
  Herroepingsrecht
 • Artikel 7
  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8
  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9
  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10
  Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11
  De prijs
 • Artikel 12
  Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13
  Levering en uitvoering
 • Artikel 14
  Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15
  Betaling
 • Artikel 16
  Klachtenregeling
 • Artikel 17
  Geschillen
 • Artikel 18
  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • 1
  Aanvullende overeenkomst:
  Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • 2
  Bedenktijd:
  De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 3
  Consument:
  De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • 4
  Dag:
  Kalenderdag;
 • 5
  Digitale inhoud:
  Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • 6
  Duurovereenkomst:
  Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • 7
  Duurzame gegevensdrager:
  Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • 8
  Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 9
  Ondernemer:
  De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 10
  Overeenkomst op afstand:
  Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 11
  Modelformulier voor herroeping:
  Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • 12
  Techniek voor communicatie op afstand:
  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

 • Naam
  Duijff Media
 • Adres
  Geen bezoekadres (postadres)
  Brabantlaan 70
  2101 SH, Heemstede
  Noord-Holland
  Nederland
 • Telefoonnummer
  +31 (0) 6 22 00 47 13 (alleen WhatsApp)
 • E-mailadres
  info@duijffmedia.com
 • KvK-nummer
  58447881
 • BTW-identificatienummer
  NL211624603B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • 2
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 4
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 • 1
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • 3
  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 • 1
  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2
  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3
  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4
  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5
  De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
  5. en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  7. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • 6
  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • 7
  De ondernemer kan te allen tijde de producten en/of diensten opzeggen of blokkeren, almede de overeenkomst ontbinden indien het product voor illegale doeleinden gebruikt wordt.
 • 8
  De ondernemer kan te allen tijde de producten en/of diensten opzeggen of blokkeren, almede de overeenkomst ontbinden indien deze propaganda vertonen tegen minderheden of oproepen tot haat en/of geweld.
 • 9
  Indien er bij webhosting diensten verklaarbare verdenking is van illegale activiteiten op het product, dan heeft de ondernemer het recht de bestanden op de server in te zien en na te kijken op illegale content.
  1. De ondernemer heeft een maatschappelijk en moreel plichtsbesef en behoudt zich het recht, eventuele strafbare feiten te melden bij Politie en Justitie, zonder de consument daarover vooraf noch achteraf te informeren.
  2. De ondernemer behoudt zich het recht, eventueel bewijs van strafbare feiten, zonder kennisgeving aan de consument, offline veilig te stellen ten behoeve van eventuele vervolging door Politie en Justitie.
   1. De ondernemer behoudt zich het recht, om veilig gestelde bestanden en data, te delen met Politie en Justitie of andere betrokken (derde) partijen, ten behoeve van een eventueel strafbaar onderzoek.
  3. Indien er bij verdenking gezocht is, maar er niets illegaals is aangetroffen, kan de ondernemer de consument over de audit informeren. Hiertoe is de ondernemer echter niet verplicht.
  4. Indien er bij verdenking gezocht is, maar er niets illegaals is aangetroffen, zal de ondernemer nooit en te nimmer privacy gevoelige informatie offline veilig stellen of delen met derden.
  5. Van audits zonder een positieve uitkomst wordt geen registratie gemaakt.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:
 • 1
  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • 2
  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 • 3
  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • 4
  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 • 5
  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • 6
  Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Bedrijven of zakelijke klanten:
 • 7
  Bedrijven of zakelijke klanten vallen niet onder het consumentenrecht en hebben daarmee geen herroepingsrecht. Er geldt hier geen zichttermijn of bedenktijd van 14 dagen.
  1. Uitzonderingen kunnen door de ondernemer worden toegekend, maar de ondernemer is hier wettelijk niet toe verplicht.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • 1
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  1. Indien het product een webhosting dienst betreft vervalt het herroepingsrecht wanneer de consument het product gebruikt heeft om andere consumenten te bereiken. Hieronder wordt verstaan:
   1. Het aanmaken van een e-mailadres en het actief mailen van derden;
   2. Het opzetten van een tijdelijke website met als gericht doel voor een korte tijd mensen te bereiken. Bijvoorbeeld een tijdelijke evenement promotie pagina;
 • 2
  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • 3
  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • 1
  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • 2
  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • 3
  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 4
  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • 5
  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • 6
  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • 7
  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • 1
  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • 2
  De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • 3
  De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • 4
  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1
  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • 2
  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • 3
  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • 4
  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • 5
  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • 6
  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • 7
  Producten vallende onder de noemer ‘maatwerk’ zoals opgenomen in de Wet Koop op Afstand.
 • 8
  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

 • 1
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 2
  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • 3
  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 4
  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 5
  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • 1
  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • 2
  Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • 3
  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 • 1
  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • 2
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • 3
  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  1. Schadevergoedingen kunnen alleen worden ingediend indien er aantoonbaar schade geleden is door de consument. De consument dient de geleden schade met overtuigend bewijs aan te tonen.
  2. Indien de methode voor levering of uitvoering onmogelijk gemaakt wordt door de consument, heeft de ondernemer het recht de levering te staken of te annuleren. De consument is bij een in gebreken stelling uitgesloten van enig herroepingsrecht en schadevergoeding.
 • 4
  Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • 5
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
 • 1
  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • 2
  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • 3
  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 • 4
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • 5
  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • 6
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • 7
  Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 • 8
  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

Particulieren:
 • 1
  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor de consument geldt een betaaltermijn van veertien dagen. Na veertien dagen volgt een ‘Eerste herinnering’ voor de duur van zeven dagen. Na deze zeven dagen volgt een ‘Tweede herinnering’ voor de duur van zeven dagen. Na deze zeven dagen volgt een ‘Aanmaning’ met zeven euro aanmaningskosten en een termijn van twee werkdagen. Indien ook hier een betaling uit blijft zal de ondernemer alle diensten op naam van de consument of het bedrijf schorsen tot de betaling voldaan is. Daarbij kan de ondernemer een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de openstaande posten te incasseren of zelf incassokosten berekenen conform de wet zoals beschreven in lid 4.
 • 2
  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  1. Bij producten en diensten met een loopduur voor een vooraf bepaalde periode mag de ondernemer het bedrag vooraf factureren aan de consument. Dit, omdat de prijzen bij deze diensten berekend zijn op de volledige af te nemen periode.
 • 3
  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 4
  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Bedrijven of zakelijke klanten:
 • 5
  Bedrijven of zakelijke klanten vallen niet onder het consumentenrecht. Voor hen geldt een betaaltermijn van veertien dagen. Na veertien dagen volgt een ‘Eerste herinnering’ voor de duur van zeven dagen. Na deze zeven dagen volgt een ‘Tweede herinnering’ voor de duur van vijf dagen. Na deze vijf dagen volgt een ‘Aanmaning’ met zeven euro aanmaningskosten en een termijn van twee werkdagen. Indien ook hier een betaling uit blijft zal de ondernemer alle diensten op naam van de consument of het bedrijf schorsen tot de betaling voldaan is. Daarbij kan de ondernemer een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de openstaande posten te incasseren of zelf incassokosten berekenen conform de wet zoals beschreven in lid 8.
  1. De Wet Betalingstermijnen is geen dwingend recht. De ondernemer behoudt zich dan ook recht af te wijken van de hier gestelde termijn van dertig dagen.
  2. Het maximale betaaltermijn zonder bijkomende kosten is zesentwintig dagen.
  3. Na zesentwintig dagen brengt de ondernemer zeven euro aanmaningskosten in rekening. Bedrijven of zakelijke klanten zijn verplicht deze aanvullende kosten te betalen.
 • 6
  Bij de verkoop van producten aan bedrijven of zakelijke klanten mag het bedrijf of de zakelijke klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan het bedrijf of de zakelijke klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  1. Bij producten en diensten met een loopduur voor een vooraf bepaalde periode mag de ondernemer het bedrag vooraf factureren aan het bedrijf of de zakelijke klant. Dit, omdat de prijzen bij deze diensten berekend zijn op de volledige af te nemen periode.
 • 7
  Het bedrijf of de zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 8
  Indien het bedrijf of de zakelijke klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer het bedrijf of de zakelijke klant een termijn van twaalf dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 12-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

 • 1
  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 2
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • 3
  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 4
  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 • 1
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • 1
  Afwijkende afspraken die vermeld staan op offertes, facturen en/of overeenkomsten staan altijd boven deze algemene voorwaarden en zijn te allen tijde binden en leidend.

Bijlage I Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

  Vul dit electronisch formulier zo volledig als mogelijk in. De gegevens in dit formulier worden ten behoeve van het herroepen van de overeenkomst bewaard tot de procedure afgerond is. Daarna blijven de gegevens maximaal 5 jaar bewaard, mits u anders verzoekt door te mailen naar info@duijffmedia.com. Let op! Het heroeppingsrecht is conform de wet niet van toepassing bij overeenkomsten tussen bedrijven.

  Aan:

  Naam

  Straat + Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ik, , deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van herroep.

  Overeenkomst aangegaan op

  Mijn adresgegevens zijn:

  Straat + Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Modelformulier voor herroeping

   Vul dit electronisch formulier zo volledig als mogelijk in. De gegevens in dit formulier worden ten behoeve van het herroepen van de overeenkomst bewaard tot de procedure afgerond is. Daarna blijven de gegevens maximaal 5 jaar bewaard, mits u anders verzoekt door te mailen naar info@duijffmedia.com.
   Let op! Het heroeppingsrecht is conform de wet niet van toepassing bij overeenkomsten tussen bedrijven.

   Aan:

   Naam

   Straat + Huisnummer

   Postcode

   Woonplaats

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Ik,
   ,
   deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van

   herroep.

   Overeenkomst aangegaan op

   Dag

   Maand

   Jaar

   Mijn adresgegevens zijn:

   Straat + Huisnummer

   Postcode

   Woonplaats

   E-mailadres

   Telefoonnummer